Kapital må målrettes mot prosjekter med fremtidsaspekter og innovasjonskraft!

Morstad2.jpg

Bjørn Haugen Morstad

Vi møter Bjørn Haugen Morstad i PREI samme dag som Øystein Stray Spetalen har erklært kapitalismens død i Dagens Næringsliv. Morstad er glødende engasjert i de poeng Stray Spetalen har reist om rollen til investorer og risikovillig kapital.
    -    Spetalen berører spørsmål om hva Europa skal leve av i fremtiden. Jeg er opptatt av hva Norge skal leve av, fra lokalsamfunn til nasjonen som helhet. Derfor er jeg engasjert  på bred front fra lokalpolitikken hjemme i Lunner til store, internasjonale prosjekter, sier han. Bjørn Haugen Morstad skal innlede om samarbeidet med den norske bedriftsgrupperingen ”Waste Management Konsortium” og det Polsk-norsk eide selskapet PREI under Green Business konferansen 1. og 2. september.

Fakta Waste Management Consortium:

  1.     Etablert av Green Business Norway og PREI (Polish Real Estate Investment).
  2.     Består av de norske selskapene Aquateam, Cambi, Lindum, Mepex, og Tomra.
  3.     PREIs datterselskap PGM er consortiets samarbeidspartner i Polen.
  4.     Konsortiet tilbyr kompetanse, teknologi og løsninger til den Polske avfallsektoren, og skal også utvikle nye tjenester og produkter spesielt for det polske markedet.
  5.     Bedriftene i consortiet er medlemmer i Green Business Norway

    -    Historien bak PREIs engasjement innen avfallshåndtering er egentlig en om rene tilfeldigheter. Vi var inne i Olsztyn i Polen i et eiendomsutviklingsprosjekt. Der hadde vi sikret oss eiendommene til et tradisjonelt avfallshåndteringsselskap. Hensikten var opprinnelig å utvikle eiendommen og selge selskapet til noen som kunne bransjen. Avfalls- og gjenvinningsbransjen hadde vi ingen erfaring fra, Sier Haugen Morstad.

Se muligheter

Men, gjennom lokalt politisk engasjement ble han selv og etter hvert flere i selskapet oppmerksomme på den pågående prosessen innen EU og begynte å se litt nærmere etter og gjøre undersøkelser innenfor avfallshåndtering som næring, framtidsutsikter og teknologimuligheter.
    -    Vi begynte å jobbe med muligheter og løsninger og se oss om etter samarbeidspartnere. Vi kom i kontakt med Green Business Norway, slik ble Waste management konsortiet etablert, og så begynte ting å ta form. Det er også dette som er mitt poeng i forhold til engasjement i verdiskaping og næringsutvikling generelt. Vi må se etter muligheter og være løsningsorienterte, ikke produktfikserte. Konsortiet er for oss en sammenheng der vi nettopp kan kombinere løsninger, kompetanse og kapital.
    -    Det er eksakt slike muligheter vi ser etter, men avfallshåndtering og gjenvinning var altså et nokså ukjent område for oss da vi begynte. Den innsikten er det nå Waste Management konsortiets norske del som bidrar med. Det fungerer bra. Dette er et eksempel på at løsningsfokus vinner frem. Vi vil blant annet benytte Lindums ekspertise innen biocellemetodikk til nedbryting av organisk avfall og utvinning av metangass. Isolert sett er dette en enkel produksjonsprosess, men i den store sammenheng representerer det nytenking og nye muligheter. Ut fra et kapitalperspektiv er det dette som er viktig, sier han.

Privat - offentlig samarbeid

    -    PREI er et eksempel på vellykket samarbeid mellom private aktører. Hvilken rolle mener du det offentlige Norge bør ta i utviklingen av norsk næringslivs eksport- og konkurransemuligheter?
    -    Det er et spørsmål med mange svarmuligheter, og det nytter ikke å komme inn på alle forhold i et kort svar. Jeg har lyst til å løfte frem ett poeng jeg mener er svært viktig: Nemlig det at Oljefondet, eller statens Pensjonsfond utland, nå bør kjenne sin besøkelsestid. Fondets rolle bør dreies fra å være passiv deltaker i det internasjonale kapitalmarkedet til å bli en aktiv investor.
    -    På hvilken måte, tenker du på statlig del- eller helfinansiering av prosjekter?
    -    Nei, fondet er våre, kollektivets, penger. Derfor bør man tenke mer på hvordan midlene kan brukes til beste for kollektivet. Jeg mener det kan skje ved at man engasjerer seg i verdiskaping. Hvis fondet engasjerer seg aktivt og bidrar med kapital i nye prosjekter, blir det en aktiv investor som bidrar til ny virksomhet, slik at vi har noe vi kan leve av i fremtiden.

Viktig debatt

    -    Tilbake til Spetalen. Slik jeg oppfatter ham, er det nettopp slike ideer han forfekter. Jeg ser at Stoltenberg avfeier synspunktene som irrelevante. Det mener jeg er feil. Debatten om hva vi skal leve av i fremtiden fortjener ikke å bli avfeid på denne måten. Det å engasjere seg i nyskaping, innovasjon og det å skape nye arbeidsplaser, er helt essensielt, sier han.
Innovasjon Norge har gått inn med finansiering til Waste management konsortiet. Haugen Morstad understreker at han er glad for det. I det lange løp er det likevel andre midler som må utløses dersom slike eksportfremstøt skal få tilstrekkelig størrelse og sørge for effektiv utnyttelse av kompetanse og andre ressurser. Han sikter til Norwegian Financial Mechanism i EØS-avtalen.
    -    Over en fem-års periode har det vært brukt anslagsvis 10 milliarder kroner innen den gamle EØS ordningen. Den næringsutviklingsmessige verdien av disse midlene har dessverre vært svært liten, også med hensyn til norsk innhold. Vi ser for ekspempel at midlene som er gått til Polen, kunne ha vært mer målrettet mot prosjekter og aktiviteter som har forutsetninger for å skape næringsutvikling og langsiktige verdier, sier han.

Overordnet plan

    -    Hva skal til for å oppnå dette, mener du?
    -    Det viktigste enkeltgrepet er antakelig å få på plass en overordnet plan for norsk næringsutvikling i eksportrettede aktiviteter. Mange norske leverandører kan oppnå bedre resultater enn de har i dag gjennom den type samarbeidskonstellasjoner vi har etablert sammen med Green Business Norway. Norske virksomheter har mye å bidra med, både i forhold til kompetanse, kapital og prosjekterfaring. Vi må bare ikke gå i den fella at vi skaper motsetninger mellom offentlig og privat virksomhet, for eksempel innenfor avfallshåndtering.
    -    I Polen tror jeg det er spesielt viktig ikke å være redd for å slippe til private innenfor dette området. Vi må finne en god modell for privat - offentlig partnerskap. Det gjelder også samarbeidet om kapital. Gjennom målrettet medvirkning av privat og offentlig kapital i prosjekter med tilstrekkelig faglig tyngde og gjennomslagskraft, kan vi oppnå langt bedre verdiskaping enn i dag, sier Haugen Morstad.

Tittel på foredrag: «Avfall og gjenvinning i det polske markedet» Tid: 1. september. Se conference.greenbusiness.no. 

 


  | More

 

Gå tilbake til arkivet for flere aktuelt saker